Integritetspolicy

På callofduty.nu värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (till exempel skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag). Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också vilka rättigheter du har och hur du kan använda dem.

Vad är en personuppgift och vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Till exempel kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i en dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (exempelvis IP-nummer) är personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi behandlar?

Personuppgiftsansvarig kallas den som bestämmer varför och hur personuppgifter ska behandlas. En personuppgiftsansvarig kan till exempel vara en kommun, myndighet, organisation eller ett företag.

One Gaming Group (org nr. 802533-7141) är personuppgiftsansvarig, detta innebär bl.a. att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas samt att dina rättigheter tas tillvara.

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

De uppgifter vi har om dig är enbart de du själv lämnat till oss eller som vi samlat in från dig utifrån dina registreringar. Vi hämtar inga uppgifter om dig från tredje part.

Vi får tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Här följer några exempel på personuppgifter som vi behandlar:

Namn
Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
Bilder eller videos från event av olika slag
Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger

Varför behandlar vi dina personuppgifter (ändamål)?

Vi behandlar personuppgifter för att vi ska kunna fullfölja våra förpliktelser mot dig, exempelvis om du väljer att registrera din förening. Vi eftersträvar alltid att inte fråga efter fler uppgifter än vi behöver.

Med vilken rätt behandlar vi dina uppgifter?

Om vi behandlar personuppgifter finns det alltid en rättslig grund och vi hanterar inte fler uppgifter än vad som behövs. Den rättsliga grunden kan vara olika beroende på vilken behandling det rör sig om. De rättsliga grunder som vi lutar oss mot är:

Allmänt intresse: Alla uppgifter som vi behöver samla in för att utföra vårt uppdrag, till exempel registrera namn och kontaktuppgifter till deltagande i nätverk eller event.

Avtal: Uppgifter som vi behöver behandla i samband med avtal.

Grundläggande intresse: Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person.

Samtycke: Om inte någon av de andra rättsliga grunderna gäller behöver vi få ett samtycke från dig, att du aktivt säger ja till behandlingen.

Vad är dina rättigheter?

I enlighet med GDPR (EU:s dataskyddsförordning) så har du ett antal rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter. All information om dina rättigheter finns på Datainspektionens hemsida: https://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/dina-rattigheter/

Nedan har vi kort beskrivit vilka rättigheter du har. Du kan alltid vända dig till oss för att utöva dina rättigheter.

Rätt till registerutdrag. Detta innebär att du får tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Rätt till rättelse. Detta innebär att du kan begära att dina personuppgifter skall rättas i de fall uppgifterna är felaktiga.

Rätt att dra tillbaka medgivande. Detta innebär att du alltid har rätt att dra tillbaka ett medgivande du gett till oss. Ett exempel på detta kan vara att du inte längre vill få fler nyhetsbrev skickade till dig.

Rätt till radering. Detta innebär att du har rätt att begära radering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Tänk dock på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att radera vissa personuppgifter.

Rätt till begränsning av behandling. Detta innebär att du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Exempelvis i det fall där du bestrider uppgifternas korrekthet.

Rätt att invända mot behandling. Detta innebär att du har rätt att invända mot behandling som grundar sig på en intresseavvägning. Det kan dock finnas undantag för denna rättighet.

Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsförings-ändamål.

Du har rätt att inge klagomål. Detta innebär att du har rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen (https://datainspektionen.se).

Rätt till dataportabilitet. Detta innebär att du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för att sedan kunna överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig. Det kan ibland finnas tekniska begräsningar kring detta.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vi behöver för att uppfylla våra förpliktelser gentemot dig samt den tid som kan krävas för att vi ska uppfylla lagar och regler. T.ex. bokföringslagen. Dessutom sparas endast personuppgifter i de fall som vi har laglig grund eller där ett samtycke uttryckligen har getts.

Exempel på lagringsperioder:

Vid rekryteringsprocesser
Vi behåller uppgifterna tills rekryteringsprocessen är avslutad.

Vid marknadsföringsaktiviteter
Vi behåller uppgifterna tills du drar tillbaka ditt samtycke.

Vid registrering av din förening
Vi behåller uppgifterna tills du ber oss avregistrera föreningen.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Vi arbetar för att hantera dina personuppgifter på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast personer som behöver dina personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. Vi har rutiner och arbetssätt som ska säkerställa att vår hemsida och våra system behandlar dina personuppgifter på ett säkert sätt. Vi kommer inte att överföra dina personuppgifter i andra fall än de som anges i denna policy. Vi använder oss bl.a. av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Uppgifter som ges vid registrering av föreningen samlas på hemsidan. Vi kommer inte att använda dessa personuppgifter för marknadsföring, försäljning till tredje part eller något liknande utan ditt medgivande. Dina uppgifter används bara för att kunna granska att det är du, av behöriga administratörer.

För att kunna erbjuda våra tjänster kan det vara nödvändigt för oss att dela dina personuppgifter med andra företag. I dessa fall har vi upprättat personuppgiftsbiträdesavtal, detta innebär att dessa företag behandlar uppgifterna för vår räkning och i enligt med våra instruktioner. Exempel på personuppgiftsbiträden kan vara betallösningar, IT-tjänster och marknadsföring.

Vi kan också komma att dela personuppgifter med företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Detta innebär att vi inte styr kring hur informationen ska behandlas av företaget. Exempel på självständigt personuppgiftsansvariga kan vara statliga myndigheter (t.ex. skatteverket), fraktbolag och bolag som jobbar med olika betallösningar.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom Sverige. Går inte det, väljer vi så långt det är möjligt liknande lösningar inom EU.

Vår e-post policy

På detta sätt efterföljer vi GDPR gällande ostrukturerade data i e-post. Vi efterlever denna policy oavsett om det handlar om e-post som skickas internt eller externt.

När vi mottagit och läst e-posten, bedömer vi alltid enligt vår e-post policy om uppgifterna ska bevaras och var det i så fall ska ske för att uppfylla de krav som gäller för just dessa uppgifter.

Om vi tar emot e-post med personuppgifter som ska sparas för vi över dem till lämpligt system och raderar sedan meddelandet.

Om meddelandet innehåller känsliga personuppgifter, till exempel uppgifter om hälsa, religiös åskådning eller politiska åsikter, tas det omedelbart bort och inget av det sparas.

Vi informerar löpande alla i vår organisation om reglerna och rutinerna kring hur vi behandlar personuppgifter.

Du kan läsa hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Att tänka på om du använder våra sociala medier

Om du använder sociala medier, till exempel Facebook eller Twitter, för att komma i kontakt med oss, så överförs informationen alltid till tredje part (företaget/organisationen som driver det sociala mediet). Många av dessa företag har sin bas utanför EU/EES, vilket innebär att överföringen sker till det som kallas tredje land. För din egen skull rekommenderar vi dig därför att inte skicka känslig information till oss via sociala medier. Vi vill även att du tänker på detta om du väljer att publicera till exempel bilder på sociala medier.

Om förändringar i integritetspolicyn

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av policyn finns alltid på vår webbplats https://callofduty.nu/.

Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter), eller som kan vara av avgörande betydelse för dig, får du information via e-post i god tid innan uppdateringarna börjar gälla. Där förklarar vi även innebörden av uppdateringarna och hur de kan påverka dig.

Integritetspolicyn är senast uppdaterad: 2023-12-20.

Kontaktuppgifter

Det är alltid enkelt att komma i kontakt med oss. Om du vill veta mer om vår integritetspolicy, göra invändningar mot en behandling, begära rättelse eller radering av dina uppgifter eller få ett registerutdrag kan du skicka e-post till info@callofduty.nu.